Hallinto - Yhdistyksen sääntömuutosehdotus  2006


Etusivulle
Edelliselle sivulle

Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistyksen säännöt

Eri väristen tekstien selitykset: 

Musta teksti: on tekstiä, joka on voimassaolevien sääntöjen mukaista ja jää ilman muutoksia

Puneinen teksti: on uutta tekstiä

Punainen yliviivattu teksti: on vanhaa, joka uusissa säännöissä ehdotetaan poistettavaksi

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistys ry. Pääasiallisena toimialueena on ProAgria Farman toimialue Varsinais-Suomen maatalouskeskuksen alue. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä Kylvösiemenyhdistykseksi.

2 §
Tarkoitus

Kylvösiemenyhdistyksen aatteellisena tarkoituksena on toimia lähinnä ProAgria Farman toimialueen Varsinais-Suomen maatalouskeskuksen alueen kylvösiementä tuottavien viljelijöiden yhdyselimenä siemenviljelytekniikan kehittämisessä sekä ja hyvänlaatuisen kylvösiemenen viljelyn, arvostuksen ja käytön yleisten edellytysten parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kylvösiemenyhdistys:

a) on jäsenenä siemenalan valtakunnallisessa keskusjärjestössä Kylvösiemenliitto ry. - Utsädesförbundet rf:ssä;

a) toimii yhteistyössä kylvösiemenalaa lähellä olevien maataloudellisten järjestöjen kanssa;

b) järjestää kokous-, esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia;

c) järjestää siemenviljelyä koskevia kokeita sekä siemensatojen määrän ja laadun tarkkailua;

d) toimii harjoittaa valistustoimintaa kylvösiemenen sopimusviljelytoiminnan kehittämiseksi;

e) toimii muillakin samantapaisilla tavoilla yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

3 §
Jäsenet

Kylvösiemenyhdistyksen jäseneksi johtokunta voi hyväksyä toimialueensa siemenviljelijän tai muun yhdistyksen tarkoitusta tukevan harrastavan henkilön.
Hallitus Johtokunta voi hyväksyä yhdistykseen myös kannattajajäseniä, joilla on sääntömääräisissä kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

4 §
Eroaminen

Kylvösiemenyhdistyksestä eroaminen voi tapahtua ilmoittamalla tästä kirjallisesti Kylvösiemenyhdistyksen hallitukselle johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti Kylvösiemenyhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.
Kylvösiemenyhdistyksen hallitus johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä tai jättänyt jäsenmaksunsa määräaikana maksamatta.

5 §
Jäsenmaksu

Jäsen on velvollinen maksamaan Kylvösiemenyhdistykselle sen vuosikokouksen vuosittain vahvistaman jäsenmaksu.
Kannattajajäsenien jäsenmaksuista päättää hallitus johtokunta.

6 §
Hallitus Johtokunta

Kylvösiemenyhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus hallituksena johtokunta, johon kuuluu neljästä (4) kahdeksaan (8) vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, sekä vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema sihteeri. Vuosikokouksen sihteerin lisäksi valitsemasta neljästä - kahdeksasta jäsenestä on vuosittain erovuorossa ensimmäisenä ja toisena vuonna yksi - kolme ja kolmantena vuonna kaksi arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallitus Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Hallitus Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen kolme jäsenistä on läsnä.
Hallituksen Johtokunnan kokouksen pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja jasihteeri.
Hallituksesta Johtokunnastalähtevät asiakirjat ja kirjeet allekirjoittaa sen puolesta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

7 §
Hallituksen Johtokunnan tehtävät

Hallituksen Johtokunnan tehtävänä on:

1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset;

2) pitää jäsenluetteloa ja kantaa yhdistykselle tulevat maksut;

3) määrätä kannattajajäsenten jäsenmaksut;

4) toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset;

5) hoitaa ja vastata yhdistyksen rahavaroista ja muusta omaisuudesta sekä vastata niiden hoidosta;

6) vastata yhdistyksen tileistä, jotka on päätettävä kalenterivuosittain ja annettava viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille tarkastettaviksi, sekä esittää ne tilintarkastajien niistä antaman lausunnon ja edellisen vuoden toiminnasta laaditun kertomuksen kanssa yhdistyksen vuosikokoukselle;

7) valita tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat sekä ottaa ja vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt sekä määrät näiden palkkiot ja tehtävät sekä valvoa näiden toimintaa; sekä

8) huolehtia toimeenpanevana elimenä yhdistyksen toiminnan käytännöllisestä järjestämisestä.

8 §

Kylvösiemenyhdistyksen nimen kirjoittaminen

Kylvösiemenyhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


Vuosikokous

Kylvösiemenyhdistyksen päätäntäoikeutta sen asioissa käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet.
Kylvösiemenyhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous varsinainen kokous, joka pidetään vuosittain ennen huhtikuun maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen johtokunnan kutsusta tarpeen mukaan tai, jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta johtokunnalta erityisesti ilmoitettuaasiaa varten kirjallisesti vaatii.

10 §
Kokouskutsu

Kutsu Kylvösiemenyhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on annettava jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti tai vähintään kahdessa yhdistyksen toiminta-alueella leviävässä sanomalehdessä tai Kylvösiemenlehdessä iiton jäsenjulkaisussa. Kokouskutsu voidaan julkaista myös yhdistyksen kotisivuilla Internetissä.
Kutsu Kylvösiemenyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen tulee esittää samoin kuin yleiseen kokoukseenkin tapahtuu samassa ajassa ja samalla tavalla.
Mikäli Kylvösiemenyhdistyksen kokouksessa käsitellään näiden sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai kiinteistön hankkimista, kiinnittämistä tahi luovuttamista koskevia kysymyksiä, on siitä kokouskutsussa mainittava.

11 §
Jäsenten aloitteet

Jos Kylvösiemenyhdistyksen jäsen haluaa saada kysymyksiä yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi, on niitä koskevat aloitteet kirjallisesti lähetettävä Kylvösiemenyhdistyksen hallitukselle johtokunnalle vähintään kuukautta ennen kokousta. Hallitus Johtokunta voi harkintansa perusteella ottaa käsiteltäväksi myös myöhemmin saapuneita aloitteita

12 §
Kokousten työjärjestys

Kylvösiemenyhdistyksen kokouksen avaa hallituksen johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka näiden estyneenä ollessa joku muu hallituksen johtokunnan jäsen.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

13 §
Käsiteltävät asiat

Kylvösiemenyhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokousta varten puheenjohtaja ja sihteeri;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;

4) esitetään hallituksen johtokunnan laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta päättyneeltä vuodelta kuluneena vuotena;

5) esitetään yhdistyksen tilit päättyneeltä kuluneelta kalenterivuodelta ja tilintarkastajain niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksenvahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;

6) määrätään varsinaisilta jäseniltä kulumassa olevana vuonna perittävän jäsenmaksun suuruus;

7) päätetään hallituksen johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

8) hyväksytään hallituksen johtokunnan esittämä toimintaohjelma ja talousarvioehdotus alkaneelle vuodelle;

9) päätetään hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja valitaan yhdistyksen sihteeri ja muuta jäsenet hallitukseen johtokuntaan erovuoroisten tilalle;

10) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä;

11) valitaan tarvittavat edustajat Kylvösiemenliiton valtuuskuntaan ja liiton kokoukseen;

12) käsitellään muuta asiat, jotka hallitus johtokunta tai jäsenet ovat sääntöjen 11 §:ssä mainitulla tavalla esittäneet;

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joiden vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

14 §
Lahjoitukset

Kylvösiemenyhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.

15 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

Kylvösiemenyhdistys purkautuu, jos sen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on ainakin yksi kuukausi, on kummassakin annettu purkautumisen puolesta vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai Kylvösiemenyhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä vain, jos sitä kannattaa vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamista koskeva päätös ei kuitenkaan ole pätevä, ennen kuin se on samalla äänten enemmistöllä vahvistettu toisessa kokouksessa, joka pidetään aikaisintaan kaksi kuukautta myöhemmin.

16 §
Jäljelle jääneet varat

Kylvösiemenyhdistyksenn varat on yhdistyksen purkautuessa käytettävä kylvösiementuotannon  edistämiseen sen toiminta-alueella purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Kylvösiemenyhdistyksen purkamisesta päätettäessä on samalla ratkaistava, miten yhdistyksen jäljellejääneet varat on käytettävä kylvösiemenasian hyväksi.


Edelliselle sivulle
Etusivulle